24ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΩΡΛ

ΒΡΑΒΕΙΑ

Στη διάρκεια του Συνεδρίου θα βραβευτούν οι 3 καλύτερες προφορικές και οι 3 καλύτερες ηλεκτρονικά αναρτημένες ανακοινώσεις.

Μετά από την αξιολόγηση της Επιτροπής Κρίσεων και τη βαθμολογία της παρουσίασης στο Συνέδριο, η απονομή βραβείων θα γίνει κατά την Τελετή Λήξης, την Κυριακή 14 Οκτωβρίου 2018.

Σημαντικές Ημερομηνίες
Εγγραφές
A’ περίοδος εγγραφών έως 03/09/2018
B’ περίοδος εγγραφών από 04/09/2018
Υποβολή Περιλήψεων
Υποβολή Περιλήψεων έως 03/09/2018
Παράταση Υποβολής Περιλήψεων έως 13/09/2018
Ενημέρωση συγγραφέων έως 17/09/2018
Set up
Διαμόρφωση έκθεσης 11/10/2018
Λειτουργία έκθεσης 12-14/10/2018

Αποψίλωση έκθεσης 14/10/2018
Λειτουργία Σεμιναρίου
Από 12/10/2018 έως 14/10/2018