24ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΩΡΛ

Παρουσιαση Υποβολη Εργασιων

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

Προθεσμία Υποβολής Περιλήψεων των Εργασιών: 03  Σεπτεμβρίου 2018

Η υποβολή των περιλήψεων των εργασιών γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του Ηλεκτρονικού Εντύπου Περίληψης στην ιστοσελίδα του Σεμιναρίου https://orl2018.frei.gr μέχρι τις 03 Σεπτεμβρίου 2018.

Μετά την επιλογή της εργασίας σας, απαραίτητος όρος για την παρουσίασή της στο Σεμινάριο, είναι η καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής από έναν τουλάχιστον από τους συγγραφείς και η αποστολή του καταθετηρίου.

Οδηγίες για την υποβολή των περιλήψεων των εργασιών

Παρακαλείσθε όπως ακολουθήσετε πιστά τις παρακάτω οδηγίες για την υποβολή των περιλήψεων των εργασιών:

 • Ο τίτλος της εργασίας να είναι γραμμένος με κεφαλαία στοιχεία και όσο το δυνατόν πιο συνοπτικός.
 • Το ονοματεπώνυμο των συγγραφέων, να είναι στην ονομαστική, με πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες. Παρακαλείστε να αναφέρετε πρώτα το όνομα ολογράφως, και στη συνέχεια το επώνυμο (π.χ. Αντώνης Παπαδόπουλος & όχι Α. Παπαδόπουλος).
 • Στη δεξιά πλευρά κάθε ονόματος, σε μορφή εκθέτη, να αναφέρεται αριθμός, ο οποίος θα αντιστοιχεί στην ιδιότητα, στο φορέα προέλευσης, καθώς και στην πόλη του κάθε συγγραφέα.
 • Tο ίδρυμα από το οποίο προέρχεται η εργασία γράφεται στην ονομαστική με πεζά γράμματα.
 • Το κείμενο της περίληψης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 250 λέξειςκαι σε γραμματοσειρά Calibri 10.
 • Επιστημονικά υπεύθυνος κάθε υποβαλλόμενης περίληψης θεωρείται αυτός, τα στοιχεία του οποίου αναφέρονται στη φόρμα ηλεκτρονικής υποβολής της περίληψης.
 • Για την ευχερέστερη διαδικασία υποβολής των περιλήψεων ο τίτλος, οι συγγραφείς και τα κέντρα προέλευσής τους, καθώς και το σώμα της περίληψης θα πρέπει να έχουν δημιουργηθεί σε αρχείο WORD, στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά. Μεγαλύτερες, καθώς και γενικόλογες περιλήψεις θα απορρίπτονται.

Οι εργασίες θα πρέπει να αναφέρουν τα στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα σε αριθμούς και με την εξής δομή:

Α. Για τις πρωτότυπες εργασίες

 • Εισαγωγή
 • Σκοπός και Μέθοδος
 • Υλικό και Μέθοδος
 • Αποτελέσματα
 • Συμπεράσματα

Β. Για τα case reports

 • Εισαγωγή
 • Παρουσίαση περιστατικού
 • Συμπεράσματα

Η αποδοχή ή μη της εργασίας σας θα ανακοινωθεί με επιστολή προς τον επιστημονικά υπεύθυνο που υπέβαλε την εργασία και τα στοιχεία του οποίου αναγράφονται στο Ηλεκτρονικό Έντυπο Περίληψης.

Εάν δεν λάβετε επιστολή περί αποδοχής ή μη της εργασίας μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου 2018, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία Οργάνωσης.

Σημειώνεται ότι:

 • ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ είναι το κινητό τηλέφωνο, το e-mail και το όνομα του επιστημονικού υπεύθυνου.
 • Εργασία που δεν πληροί όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν γίνεται δεκτή. Εφόσον κατατεθεί η εργασία διορθώσεις δεν γίνονται δεκτές.
 • Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες για τα δεδομένα των εργασιών που υποβάλλονται.
 • Όλη η αλληλογραφία για την αποδοχή των εργασιών και τον τρόπο ανακοίνωσης θα γίνει ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στο e-mail: abstracts@frei.gr
 • Ο επιστημονικά υπεύθυνος κάθε εργασίας θα πρέπει να φροντίσει για την λεπτομερή συμπλήρωση των στοιχείων αλληλογραφίας του,ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα στην ηλεκτρονική αλληλογραφία για ενημέρωσή του περί αποδοχής και τρόπου ανακοίνωσης της εργασίας.
 • Σε περίπτωση που δεν είναι επαρκώς και σωστά συμπληρωμένα όλα τα στοιχεία στην φόρμα υποβολής η εργασία δεν θα μπορέσει να σταλεί στην γραμματεία του Σεμιναρίου.
Σημαντικές Ημερομηνίες
Εγγραφές
A’ περίοδος εγγραφών έως 03/09/2018
B’ περίοδος εγγραφών από 04/09/2018
Υποβολή Περιλήψεων
Υποβολή Περιλήψεων έως 03/09/2018
Παράταση Υποβολής Περιλήψεων έως 13/09/2018
Ενημέρωση συγγραφέων έως 17/09/2018
Set up
Διαμόρφωση έκθεσης 11/10/2018
Λειτουργία έκθεσης 12-14/10/2018

Αποψίλωση έκθεσης 14/10/2018
Λειτουργία Σεμιναρίου
Από 12/10/2018 έως 14/10/2018