ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Θεματικές Ενότητες
Παθήσεις Ρινός – Παραρρινίων
Ωτολογία
Καλοήθεις Παθήσεις σιελογόνων αδένων
Αλλεργία
Κακοήθεις Παθήσεις Κεφαλής - & Τραχήλου
Καλοήθεις Παθήσεις Λάρυγγα
Σημαντικές Ημερομηνίες
Εγγραφές
A’ περίοδος εγγραφών έως 03/09/2018
B’ περίοδος εγγραφών από 04/09/2018
Υποβολή Περιλήψεων
Υποβολή Περιλήψεων έως 03/09/2018
Ενημέρωση συγγραφέων έως 17/09/2018
Set up
Διαμόρφωση έκθεσης 11/10/2018
Λειτουργία έκθεσης 12-14/10/2018

Αποψίλωση έκθεσης 14/10/2018
Λειτουργία Σεμιναρίου
Από 12/10/2018 έως 14/10/2018